یادداشت خصوصی

خیلی تنها بودم شوهرم که اصلا توجه بهم نداشت.خونواده م حسابی تحت فشار میگذاشتنم.میگفتن باید سریع طلاق بگیری.بابام همش میگفت بیا ببینم میخای چه غلطی بکنی.هرروز دعوام میکردن که چرا به حرف ما گوش نکردی.دیگه دیونه م کرده بودن نه آسایش داشتم و نه آرامش.

با محیط چت آشنا شدم با یه پسر چت میکردم اونم متاهل بود.اتفاقا پسره آشنا در اومد.همه مشکلات زندگیم بهش گفتم.باهاش هرروز درددل میکردم.خیلی بهش وابسته شده بودم.اونم همش اصرار میکرد که یه روز بیا خونه م.تا سه ماه هر چی گفت نرفتم ولی یه روز که از شدت فشار خونواده و شوهرم خسته شده بودم رفتم خونه ش.اولش خیلی خوب بود دستم بوسید گفت قول بده همیشه باهام بمونی.کلی بوسم کرد.منم یه کم روحیه گرفته بودم.من تشنه ی محبت بودم.فک میکردم اون محبتم میکنه و همیشه باهام میمونه اما از فردا صبحش هر چی زنگ زدم بهش جوابم نداد گفت کار دارم زنگ نزن.منم بهش زنگ نزدم دیگه.

اون پسره فقط هدفش سواستفاده بود.چون به هدفش رسیده بود دیگه ولم کرد.اینم نتیجه خیانتم.دیگه هم تنها بودم هم میترسیدم که نکنه پسره آبروم رو ببره.پارسال عید بود.اینقد حالم بد بود بدترین عید زندگیم بود.

از این پسره هم خبری نشد تا یک ماه.بعد از یک ماه زنگ زد گفت بیا.چون داشتم از تنهایی میمردم باز رفتم گفتم شاید اینبار درست شد.ولی بازم مثل دفعه قبل خبری ازش نشد.دو ماه بعد دوباره  زنگ زد بازم رفتم.ولی ازش متنفر شده بودم.از کارم توبه کردم و سیم کارتم عوض کردم.از اون موقه دیگه هیچ خبری ازش ندارم.به یاهو مسنجرم هم پیام نداده.هر از گاهی هم تو خیابون میبینمش.دیگه اونم واسه م مرد.تموم شد رفت.من موندم و تنهایی م.باید همه چی تحمل کنم

/ 0 نظر / 2 بازدید